Konsultprofil & Uppdrag

Konsultprofil & Uppdrag

Jörgen Hellsten

Certifierad professional management consultant – ISO 20700

Lång och bred erfarenhet sen 90-talet inom organisations- och kompetensutveckling. Som konsult, utbildare och chef. Är gärna delaktig tidigt i uppdragen. Bäst resultat nås alltid genom hög delaktighet.

Fokus är att stödja verksamheter och människor att styra, leda och utveckla. Styrkan hämtas ur gedigen kompetens, engagemang och lojalitet mot uppdragsgivaren.

Kunderna beskriver mig som enkel, tydlig och konkret. Entusiasmerande med driv och naturligt positiv inställning. Samtidigt professionell och förtroendeingivande. Kallas ofta orädd och flexibel, med hög grad av situationsanpassning samt någon som ”får människor att tänka efter”.

Bor i Piteå, gift, tre söner. Fritiden fylls av uteliv, golf, skidor, jakt m.m. Tränar regelbundet, gillar rätt kost och att må bra.

Arbetslivserfarenhet

2004- pågående
Egen företagare i Sjuttioett Organisationsutveckling AB. Organisationsutvecklare och utbildare med fokus på utveckling och förändring. Styrelse- och ledningsuppdrag.

2009-2017
PiteEnergi. Chef elhandel, oms. 160 Mkr, från förlust till god vinst. Uppbyggnad organisation, funktion och uppföljning.
Marknadschef: kundservice, försäljning, marknadsföring. Förändrade processer & arbetssätt Utvecklad kundfokusering, effektivisering och organisation, bl.a. Vinnare av ”Sveriges bästa arbetsteam”.Chef HR: Uppbyggnad väl fungerande HR-funktion.

Utvecklingschef/Internkonsult: Övergripande för bolaget. Ledde utvecklings-/affärsplanearbete samt kvalitetssäkring av verksamhetsplaner. Stöd till VD, chefer och medarbetare inom affärs- och organisationsutveckling. Utvecklade marknadsförmåga, affärsmässighet, ledarskap och chefskap, förändringledning, processorienterad organisation, projektorganisation, ledningssystem. Utsedd till ”influencer of the year” inom energibranschen genom ”ledarutveckling på riktigt”.
Chef kraftproduktion. Deltagare och ledare av LG. Mediakontakt. Utsedd att leda företaget i händelse av kris. Utbildat efterträdare för fungerande verksamhet.

2005-2009
Aditro/Excellent (Callcenter). Verksamhet i Norden med ca 4000 anställda. Internkonsult. Strategisk och operativ kompetensutveckling. Utbildning och utvecklingsuppdrag inom ledarskap, försäljning, förändringsarbete, chefscoaching m.m. Utveckling av ledning och marknadsorganisation. Deltagare LG. Utbildat efterträdare för fungerande verksamhet.

1998-2005
Nuab, utbildningsföretag. Verksamhetsansvarig, organisationskonsult och säljare. Ökad omsättning och vinst. Från 7 till 35 medarbetare, sen ned till 15. Ledning av LG.

1997-1998
VM-data. Utbildnings- och tjänstesäljare. Projektledning.

1992-1997
Säkra försäkringsmäklare. Egen företagare. Ekonomiansvarig.

1990-1992
Nordbanken. Banktjänsteman. Lånehantering. Arkivering. Intern marknadsföring.

Övrigt
Styrelseuppdrag och styrelseordförandeuppdrag. Förtroendeuppdrag inom idrottsrörelsen. Hemvärnsman inom Försvarsmakten. Politiskt aktiv. Samhällsengagemang. Blodgivare.

Utbildning

Högskole- och universitetsstudier inom ledarskap, utvecklande ledarskap, management, organisationslära, entreprenörskap, affärsplanering, förändringsledning, projektarbete, kompetensförsörjning, marknadsföring, förhandling, medling, vuxenpedagogik, retorik, statsvetenskap och försäkring.

Flertalet kurser samt utveckling inom ledarskap, OBM, försäljning, kommunikation, affärsmannaskap, kvalitetsarbete (ISO & COPC), förhandling, problemlösningsmetodik, personlig planering och personlig effektivitet, etik och moral, projektledning, personlighetsprofiler och personlighetsutveckling, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö m.m.

Förbättringsarbete (Kaizen, Lean och Six sigma) inkl. förbättringsverktygen. Företagsstrategi. Effektiv processutveckling. Strategisk marknadsutveckling. Workshopledning. Utveckla och förbättra ledningssystem. Utbildad och tränad i krisledning och mediahantering. Utbildad styrelseordförande och ledamot. Även urkes- & branschspecifika utbildningar samt rikliga litteraturstudier på egen hand. Gymnasial ekonomiutbildning, utbildad skidlärare, fjällguide samt militärtjänst som jägarsoldat.


Utbildad professionell Managementkonsult.


Handledare för IDI (beteendeinstrument).


Handledare ULL (Försvarshögskolan).


Certifierad Verksamhetsutvecklare, Förändringsledning och processutveckling.


Certifierad styrelseledamot.

Exempel på genomförda uppdrag

Erfarenhet från bolag inom en mängd branscher. Från små lokala företag till internationella koncerner.

Ofta kan olika behov inom organisationen samordnas där t.ex. ett uppdrag att utveckla LG naturligt utvecklas att omfatta VD-stöd och träning i framförandeteknik.

Verksamhetsutveckling

Affärsplanearbete inkl. affärsmodell och stöd till ledning och ägare.

Byggande av projektmodell, utbildning i projektlära och projektledning. Stöd i utveckling av projektförmåga till europeiskt bolag.

Stöd till VD och medlem i ledningsgrupp. Utbildning av medarbetare. Framtagande av affärsplan. Genomförande av medarbetarundersökning. Processkartläggning och utveckling av kvalitetssystem.

Framtagande av handledningar, checklistor och utvärdering för rekrytering, introduktion och avslut av medarbetare med process för fortsatt egen utveckling.

Medarbetar- och kundundersökning med efterföljande förändringsprocess.

Uppbyggnad av struktur och interna processer. Handledning av konsulter. Byggande av interna utbildningar. Stöd vid offerter och offertpresentationer samt försäljning av uppdrag. Säljcoaching.

Processledare för utveckling till en kundfokuserad och affärsmässig organisation genom ledarskapsutveckling och intern kommunikation.

Utveckling av affärsmässighet, affärsmannaskap och affärsplanering. Omvärldsbevakning. Analyser. Affärsmodell, försäljning och genomförande.

Medarbetarundersökningar med efterföljande förändringsprocess. Genomförande av skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för hel ledningsgrupp.

Utveckling av metodik och arbetssätt, utbildning av medarbetarna och utbildning av interna utbildare för utförande i egen regi.

Framtagande av program för utveckling av ledarskap med olika steg och nivåer över tid. Även underlag för upphandling av utbildningar.

Workshopledare för ökad affärsmässighet till ett större entreprenadbolag.

Strategisk kompetensutveckling, behovsidentifiering och planering av kompetensutvecklingsinsatser. Genomförande av säljutbildning, ledarutveckling och framförandeteknik.

Stöd till VD. Utveckling av medarbetarnas kundbemötande och försäljning. Uppbyggnad av marknads- och säljorganisation. Marknadsundersökning.

Kommunikationsutbildning och processledare för utveckling mot en lärande organisation.

Medarbetarmätning, framtagande av affärsplan, kompetensutveckling inom kommunikation/grupputveckling, ledarstöd och upprättande av personalhandbok.

Framtagande av affärsplan och personalhandbok. Ledningsgruppsutveckling inkl. beteendeprofiler.
Utveckling av verksamhets kundbemötande och försäljning.

Workshopledare vid framtagande av framtida marknadsagerande för ett stort antal företag i samverkan.

Ledningsgruppsutveckling

Uppdrag med fokus på kommunikation, struktur och förändringsarbete.

Utveckling av ledningsgrupps effektivitet genom nulägesanalys och framtagande av handlingsplan samt genomförande av förändringsprocess såsom processledare.

Ledningsgruppsutveckling för högre affärsmässighet genom affärsmannaskap.

Ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupp. Skräddarsydd lösning tillsammans med deltagarna baserat på deltagarnas, organisationens och medarbetarnas behov och önskemål.

Ledningsgruppsutveckling genom beteendeprofiler och kommunikationsträning.

Identifierande av utvecklingsbehov för ökad effektivitet och kvalitet i ledningsgrupp. Genomförande av förändringsprocess. Stöd till VD.

Uppdrag med fokus på struktur, planering, mötesteknik.

Ledarutveckling för chefer

Ledarutvecklingsprogram med fokus på kommunikation, konflikthantering, mötesteknik och framförandeteknik.

Utveckla organisationen till ett modernt ledarskap med medarbetarna i fokus och skapa ett strukturerat kundbemötande baserad på forskningsbaserad metodik och arbetssätt.

Utbildning av en koncerns högre chefer i förändringsledarskap.

Ledarutveckling av VD och LG inkl. affärsområdeschefer. Skräddarsydd lösning baserat på specifika behov.

Framtagande av upplägg och kravspecifikation för ledarutveckling till olika chefsnivåer.

Framtagande av koncept/upplägg för ledarutbildning till kommuner i samverkan (olika chefsnivåer).

Leda utan att vara chef

Ledarutvecklingsprogram för operativa ledare. Utvecklingsprogram för ledare utan chefsbefattning med fokus på ledaren, dennes vardag och kommunikation.

Ledarskapsutbildning och träning av projektledare.

Utveckling av ledarskap och kundbemötande för medarbetare som leder andra utan chefsbefattning.

Chefsaspirant

Ledarutvecklingsprogram för framtida ledare. Utvecklingsprogram för unga individer intresserade av framtida chefsuppdrag.

Kundbemötande och försäljning

Framtagande av kundmötesmetodik och utbildning för samtliga medarbetare i försäljning.
Medarbetarundersökningar. Processledare förändringsarbete. Projektledarstöd.

Utbildning av samtliga medarbetare i kundservice inom serviceverksamhet. Processledare för utvecklingsarbete i framtagande av anpassat kundbemötande.

Framtagande av kundpolicy. Utbildning av samtliga medarbetare i kundmötesmetodik.

Framtagande av kundmötesmetodik och arbetssätt samt utbildning i kundbemötande.

Utbildning för samtliga medarbetare inom kundvård & service. Djupare säljutbildning för säljare och kundcentermedarbetare. Skräddarsydd lösning med färdighetsträning anpassad till verksamheten.

Kompletterande insatser

Kommunikationsträning inkl. konflikthantering. Personlig planering & effektivitet.
Grupputvecklingsverktyg. Affärsmässighet. Framtagande ledarpolicy. Ledarsituationsträning.

Utbildning i personlig planering och effektivitet samt mötesteknik för flertalet chefer inom en kommun.

Utbildning i retorik/framförandeteknik.

Ladda ner Jörgens konsultprofil