Konsultprofil & uppdrag

Jörgen Hellsten

CERTIFIERAD PROFESSIONAL MANAGEMENT CONSULTANT - ISO 20700

Med lång och bred erfarenhet sedan 90-talet inom organisations- och kompetensutveckling som konsult, utbildare,och chef vill jag gärna vara delaktig tidigt i uppdragen. Resultat når vi genom stor delaktig av alla berörda. Fokus är att stötta verksamheter och människor i att styra, leda och utveckla. Styrkan ligger i den höga och djupa kompetensen, engagemanget och pålitligheten.

Mina kunder beskriver mig som enkel och konkret. Entusiasmerande med ett härligt driv och med en naturlig positiv inställning samt som proffisionell och förtroendeingivade.

Jag beskrivs också ofta som orädd, rak och tydligt samt lyhörd, flexibel och situationsanpassad. Återkopplingen brukar vara att jag får människor att tänka efter. Vanligt är också att jag beskrivs som mer än en konsult...

Bor i Piteå, gift och har tre pojkar. På fritiden är jag aktiv via många olika former av uteliv, golf, skidor, jakt mm. Regelbunden träning, rätt kost och i allmänhet må bra.

Arbetslivserfarenhet

2004- pågående

Sjuttioett Organisationsutveckling AB. Egen företagare, Organisations- utvecklare och utbildare. Utveckling/förändring/ utbildning. Styrelse- och ledningsuppdrag. Heltid sedan 2016.

2009-2017

PiteEnergi. Chef elhandel: Omsättning på 160 Mkr, från förlust till god vinst. Uppbyggnad organisation, funktion och uppföljning.

Marknadschef: kundservice, försäljning, marknadsföring. Förändrade processer & arbetssätt Utvecklad kundfokusering, effektivisering och organisation, bl.a. Vinnare av "Sveriges bästa arbetsteam".

Chef HR: Uppbyggnad väl fungerande HR-funktion.

Utvecklingschef/Internkonsult: Övergripande för bolaget. Leder utvecklingsarbetet, affärsplanearbete och kvalitetssäkring verksamhetsplaner, stöd till VD och chefer samt medarbetare, affärs- och organisationsutveckling, utveckling marknadsförmåga, affärsmässighet, ledarskap och chefskap, förändringledning, processorienterad organisation, projektorganisation, ledningssystem. Bl.a. Vinnare av årets "influencer of the year" inom energibranschen genom "ledarutveckling på riktigt".

Chef kraftproduktion.

Deltagare och ledare av LG. Mediakontak. Utsedd till att leda företaget i händelse av kris. Utbildat efterträdare för fungerande verksamhet.

2005-2009

Aditro/Excellent (Callcenter). Verksamhet i Norden. Ca 4000 anställda. Internkonsult. Strategisk och operativ kompetensutveckling. Utbildning och utvecklingsuppdrag inom ledarskap, försäljning, förändringsarbete, chefscoachning mm. Utveckling av ledning och marknadsorganisation. Deltagare LG. Utbildat efterträdare för fungerande verksamhet.

1998-2005

NUAB, utbildningsföretag. Verksamhetsansvarig, organisationskonsult och säljare. Ökad omsättning och vinst. Från sju till trettiofem medarbetare och ned till femton. Ledning av LG.

1997-1998

VM-data. Utbildnings- och tjänstesäljare. Projektledning.

1992-1997

SÄKRA. Försäkringsmäklare. Egen företagare. Ekonomiansvarig.

1990-1992

Nordbanken. Banktjänsteman. Lånehantering. Arkivering. Intern marknadsföring.

Övrigt

Styrelseuppdrag och styrelseordförandeuppdrag. Förtroendeuppdrag inom idrottsröresen. Försvarsmakten såsom hemvärnsman. Politiskt aktiv. Samhällsengagemang. Blodgivare.

Utbildning

Högskole- och Universitetsstudier består av ledarskap, utvecklande ledarskap, management, organisationslära, entreprenörskap, affärsplanering, förändringsledning, projektarbete, kompetensförsörjning, marknadsföring, förhandling, medling, vuxenpedagogik, retorik, statsvetenskap och försäkring.

Utöver ovanstående studier även otaliga kurser/utveckling inom ledarskap, OBM, försäljning, kommunikation, affärsmannaskap, kvalitetsarbete (ISO & COPC), förhandling, problemlösningsmetodik, personlig planering och personlig effektivitet, etik och moral, projektledning, personlighetsprofiler och personlighetsutveckling, ekonomi, arbetsrätt, arbetsmiljö etc.

Förbättringsarbete (Kaizen, Lean och Six sigma) inkl. förbättringsverktygen. Företagsstrategi. Effektiv processutveckling. Strategisk marknadsutveckling. Workshopledning. Utveckla och förbättra ledningssystem. Utbildad och tränad i krisledning och mediahantering. Utbildad styrelseordförande och ledamot.

Yrkes- & branschspecifika utbildningar samt rikliga litteraturstudier på egen hand. Gymnasial ekonomiutbildning, utbildad skidlärare, fjällguide samt militärtjänst som jägarsoldat.

Utbildad professionell Managementkonsult.

Handledare för IDI (beteendeinstrument).

Handledare ULL (Försvarshögskolan).

Certifierad Verksamhetsutvecklare, Förändringsledning och processutveckling.

Certifierad styrelseledamot.

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG

Uppdrag genomförda hos bolag inom de flesta branscher, från små lokala bolag till internationella koncerner.

Det är vanligt olika behov inom organisationen går ihop och ett uppdrag att utveckla ledningsgruppen kan t.ex. utvecklas såsom stöd till VD och träning i framförandeteknik.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Affärsplanearbete inkl. affärsmodell och stöd till ledning och ägare.

Byggande av projektmodell, utbildning i projektlära och projektledning. Stöd i utveckling av projektförmåga till europeiskt bolag.

Stöd till VD och medlem i ledningsgruppen. Utbildning av medarbetare. Framtagande av affärsplan. Genomförande av medarbetarundersökning. Processkartläggning och utveckling av kvalitetssystem.

Framtagande av handledningar, checklistor och utvärdering för rekrytering, introduktion och avslut av medarbetare med process för fortsatt egen utveckling.

Medarbetar- och kundundersökning med efterföljande förändringsprocess.

Uppbyggnad av struktur och interna processer. Handledning av konsulter. Byggande av interna utbildningar. Stöd vid offerter och offertpresentationer samt försäljning av uppdrag. Säljcoachning.

Processledare för utveckling till en kundfokuserad och affärsmässig organisation genom ledarskapsutveckling och intern kommunikation.

Utveckling av affärsmässighet, affärsmannaskap och affärsplanering. Omvärldsbevakning. Analyser. Affärsmodell, försäljning och genomförande.

Medarbetarundersökningar med efterföljande förändringsprocess. Genomförande av skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för hela ledningsgruppen.

Framtagande av metodik och arbetssätt, utbildning av medarbetarna och utbildning av interna utbildare för utförande i egen regi.

Framtagande av program för utveckling av ledarskap med olika steg och nivåer över tiden inkl. underlag för upphandling av utbildningar.

Workshopledare för skapandet av ökad affärsmässighet för ett större entreprenadbolag.

Strategiskt kompetensutveckling, behovsidentifiering och planering av kompetensutvecklingsinsatser samt genomförande av säljutbildning, ledarutveckling och framförandeteknik.

Stöd till VD. Utveckling av medarbetarnas kundbemötande och försäljning. Uppbyggnad av marknads- och säljorganisation. Marknadsundersökning.

Kommunikationsutbildning och processledare för utveckling mot en lärande organisation.

Medarbetarmätning, framtagande av affärsplan, kompetensutveckling inom kommunikation/grupputveckling, ledarstöd och upprättande av personalhandbok.

Framtagande av affärsplan och personalhandbok. Ledningsgruppsutveckling inkl. beteendeprofiler. Utveckling av verksamhetens kundbemötande och försäljning.

Workshopledare vid framtagande av framtida marknadsagerande för ett stort antal företag i samverkan.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Uppdrag med fokus på kommunikation, struktur och förändringsarbete.

Utveckling av ledningsgrupps effektivitet genom nulägesanalys och framtagande av handlingsplan samt genomförande av förändringsprocess såsom processledare.

Ledningsgruppsutveckling för högre affärsmässighet genom affärsmannaskap.

Ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupp. Skräddarsydd lösning tillsammans med deltagarna baserat på deltagarnas, organisationens och medarbetarnas behov och önskemål.

Ledningsgruppsutveckling genom beteendeprofiler och kommunikationsträning.

Identifierande av utvecklingsbehov för ökad effektivitet och kvalité i ledningsgrupp. Genomförande av förändringsprocess. Stöd till VD.

Uppdrag med fokus på struktur, planering, mötesteknik.

LEDARUTVECKLING FÖR CHEFER

Ledarutvecklingsprogram med fokus på kommunikation, konflikthantering, mötesteknik och framförandeteknik.

Utveckla organisationen till ett modernt ledarskap med medarbetarna i fokus och skapa ett strukturerat kundbemötande baserad på forskningsbaserad metodik och arbetssätt.

Utbildning av en koncerns högre chefer i förändringsledarskap.

Ledarutveckling för VD och ledningsgruppen inkl. affärsområdeschefer. Skräddarsydd lösning baserat på specifika behov.

Framtagande av upplägg och kravspecifikation för ledarutveckling för olika chefsnivåer.

Framtagande av koncept och upplägg för ledarutbildning för kommuner i samverkan för olika chefsnivåer.

LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Ledarutvecklingsprogram för operativa ledare. Utvecklingsprogram för ledare utan chefsbefattning med fokus på ledaren, ledarens vardag och kommunikation.

Utbildning och träning av projektledare i ledarskap.

Utveckling av ledarskap och kundbemötande för medarbetare som leder andra utan chefsbefattning.

CHEFSASPIRANT

Ledarutvecklingsprogram för framtida ledare. Utvecklingsprogram för unga människor som är intresserade av framtida chefsuppdrag.

KUNDBEMÖTANDE OCH FÖRSÄLJNING

Framtagande av kundmötesmetodik och utbildning för samtliga medarbetare i försäljning. Medarbetarundersökningar. Processledare förändringsarbete. Projektledarstöd.

Utbildning av samtliga medarbetare i kundservice inom serviceverksamhet. Processledare för utvecklingsarbete i framtagande av anpassat kundbemötande.

Framtagande av kundpolicy. Utbildning av samtliga medarbetare i kundmötesmetodik.

Framtagande av kundmötesmetodik och arbetssätt samt utbildning i kundbemötande.

Utbildning för samtliga medarbetare inom kundvård & service. Djupare säljutbildning för säljare och kundcentermedarbetare. Skräddarsydd lösning med färdighetsträning anpassad till verksamheten.

KOMPLETTERANDE INSATSER

Kommunikationsträning inkl. konflikthantering. Personlig planering & effektivitet. Grupputvecklingsverktyg. Affärsmässighet. Framtagande ledarpolicy. Ledarsituationsträning.

Utbildning i personlig planering och effektivitet samt mötesteknik för flertalet chefer inom en kommun.

Utbildning i retorik/framförandeteknik.