Uppdrag

Exempel på genomförda uppdrag

Serviceverksamhet

Utbildning av samtliga medarbetare i kundservice. Processledare för utvecklingsarbete i framtagande av anpassat kundbemötande.

Turistanläggning

Framtagande av metodik och arbetssätt, utbildning av medarbetarna och utbildning av interna utbildare för utförande i egen regi.

Energibolag

Ledarutvecklingsprogram med fokus på kommunikation, konflikthantering, mötesteknik och framförandeteknik.

Mindre koncern

Ledarutveckling för VD och ledningsgruppen inkl. affärsområdeschefer. Skräddarsydd lösning baserat på specifika behov.

Energibolag

Ledningsgruppsutveckling med fokus på kommunikation, struktur och förändringsarbete.

Nationellt konsultbolag

Ledningsgruppsutveckling, högre affärsmässighet genom affärsmannaskap.

Nationellt IT-bolag

Ledarutvecklingsprogram för ledningsgrupp. Skräddarsydd lösning tillsammans med deltagarna baserat på deltagarnas, organisationens och medarbetarnas behov och önskemål.

Energibolag

Utbildning för samtliga medarbetare inom kundvård & service. Djupare säljutbildning för säljare och kundcenter-personal. Skräddarsydd lösning med färdighetsträning anpassad till verksamheten.

Internationellt IT-bolag

Strategiskt kompetensutveckling, behovsidentifiering och planering av kompetensutvecklingsinsatser samt genomförande av säljutbildning, ledarutveckling och framförandeteknik.

Serviceunderhåll inom energibranschen

Ledarutvecklingsprogram för operativa ledare. Utvecklingsprogram för ledare utan chefsbefattning med fokus på ledaren, ledarens vardag och kommunikation.

Nordisk Callcenterbolag

Utveckla organisationen till ett modernt ledarskap med medarbetarna i fokus och skapa ett strukturerat kundbemötande baserad på forskningsbaserad metodik och arbetssätt.

Lokalt energibolag

Processledare för utveckling till en kundfokuserad och affärsmässig organisation genom ledarskapsutveckling och intern kommunikation.

Produktionsbolag

Stöd VD och medlem i LG. Utbildning av medarbetare. Framtagande av affärsplan. Genomförande av medarbetarundersökning. Processkartläggning och utveckling av kvalitetssystem.

IT-bolag

Stöd till VD. Utveckling av medarbetarnas kundbemötande och försäljning. Uppbyggnad av marknads- och säljorganisation. Marknadsundersökning.

Nationellt energibolag

LG-utveckling genom beteendeprofiler och kommunikationsträning.

Europeiskt energibolag

Identifierande av utvecklingsbehov för ökad effektivitet och kvalité i ledningsgrupp. Genomförande av förändringsprocess. Stöd till VD.

Statlig myndighet

Framtagande av kundmötesmetodik och arbetssätt samt utbildning i kundbemötande.

Kommunalt bolag

Utveckling av ledningsgrupps effektivitet genom nulägesanalys och framtagande av handlingsplan samt genomförande av förändringsprocess såsom processledare.

Kommun

Utbildning i personlig planering och effektivitet samt mötesteknik.

Nationellt IT-bolag

Kommunikationsträning inkl. konflikthantering. Personlig planering & effektivitet. Grupputvecklingsverktyg. Affärsmässighet. Framtagande ledarpolicy. Ledarsituationsträning.

Callcenter

Framtagande av handledningar, checklistor och utvärdering för rekrytering, introduktion och avslut av medarbetare med process för fortsatt egen utveckling.

Nationellt IT-bolag

Kommunikationsutbildning och processledare för utveckling mot en lärande organisation. LG-utveckling med fokus på struktur, planering, mötesteknik.

Turistanläggning

Medarbetarundersökningar med efterföljande förändringsprocess. Genomförande av skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för hela ledningsgruppen.

Lokaltrafikbolag

Framtagande av kundpolicy. Utbildning av samtliga medarbetare i kundmötesmetodik.

Serviceunderhåll inom energibranschen

Ledarutvecklingsprogram för framtida ledare. Utvecklingsprogram för unga människor som är intresserade av framtida chefsuppdrag.

Energibolag

Medarbetarundersökningar med efterföljande förändringsprocess.

Finanssektorn

Framtagande av kundmötesmetodik och utbildning för samtliga medarbetare i försäljning. Medarbetarundersökningar. Processledare förändringsarbete. Projektledarstöd.

Bolagskoncern

Medarbetarundersökning och ledarmätningar.

Europeiskt IT-bolag

Ledningsgruppsutveckling inom struktur och affärsmässighet.

Utbildningsbolag

Uppbyggnad av struktur och interna processer. Handledning av konsulter. Byggande av utbildningar. Stöd vid offertering och offertpresentationer. Försäljning av uppdrag. Säljcoachning.

Landsting

Utbildning i retorik/framförandeteknik.

Tekniskt nationellt konsultbolag

Utveckling av affärsmässighet, affärsmannaskap och affärsplanering. Omvärldbevakning. Analyser. Affärsmodell, försäljning och genomförande.

Entreprenörbolag

Utveckling av ledarskap och kundbemötande för medarbetare som leder andra utan chefsbefattning.

Nordisk teknikkonsultkoncern

Utbildning av koncernens chefer i förändringsledarskap.

Restaurangkoncern

Framtagande av affärsplan och personalhandbok. LG-utveckling inkl. beteendeprofiler. Utveckling av verksamhetens kundbemötande och försäljning

Entreprenörsbolag

Framtagande av upplägg och kravspecifikation för ledarutveckling för olika chefsnivåer.

Kommuner i samverkan

Framtagande av koncept och upplägg för ledarutbildning för kommuner i samverkan för olika chefsnivåer.

IT-bolag

Affärsplanarbete inkl. affärsmodell och stöd till ledning och ägare.

Butik

Medarbetarmätning, framtagande av affärsplan, kompetensutveckling inom kommunikation/grupputveckling, ledarstöd och upprättande av personalhandbok.