Tjänster

Tyngdpunkten ligger inom ledarskap och kundbemötande samt förändringsarbeten.

Affärer och försäljning

Marknadsplan, Affärsmannaskap, affärsmässig projektledning.

Processledning

Förändring, kartläggning, utredning, arbetssätt, rutiner, stöd- och styr- dokument, policy, arbetssätt, instruktioner. implementering, problemlösning (RCA), handlingsplaner.

Utveckling

Affärs- och strategiutveckling. Lednings- och arbetsgrupper, affärsplaner, organisation, verksamhet. Strategisk marknadsutveckling.

Ledningsuppdrag & mentorskap

Styrelse, ledningsgrupp, VD, projekt.

Projekt

Projektmodeller, ledning, stöd.

Stöd

Ägare, styrelse, VD eller ledningsgrupp.

Mätning & tester

Kund- och medarbetarmätningar, ledarmätning, kommunikation, gruppdynamik, GAP-analyser, tester, utvärderingar, beteendeprofiler etc.

HR

Stöd till verksamheten. Rekrytering, introduktioner, arbetsmiljöarbete.
Strategisk kompetensutveckling. Kartläggning – analys – planering.
Kravställning och byggande av utbildningar.

Workshopledning

Utforma, planera och utföra.